top of page

Dołącz do zespołu

Nasze oferty pracy

Kosztorysant - specjalista ds. ofertowania w branży tramwajowej

 Opis stanowiska:

 • przygotowywanie ofert przetargowych;

 • sporządzanie kosztorysów i wycen ofertowych;

 • kierowanie zapytań ofertowych, ich kompletowanie, weryfikowanie i analiza;

 • weryfikacja jakościowa i ilościowa ofert podwykonawców;

 • prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami;

 • raportowanie kosztów związanych z zaawansowaniem i postępem robót;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w specjalności budownictwo, infrastruktura, kolej lub pokrewne;

 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych

 • doświadczenie na stanowisku kosztorysanta;

 • umiejętności organizacyjne z naciskiem na detale, dokładny i zorganizowany sposób pracy;

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej;

 • znajomość programu do kosztorysowania NORMA.

Kierownik budowy

Opis stanowiska:

 • sprawowanie nadzoru nad robotami torowymi - infrastruktura miejska

 • przygotowanie obmiarów produkcyjnych,

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją projektu w zakresie terminu, harmonogramu oraz cen,

 • planowanie i zarządzanie priorytetami w ramach powierzonej budowy,

 • bezpośredni kontakt z Zamawiającym,

 • współpracę z dostawcami i podwykonawcami robót,

 • bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót.

Wymagania:

 • wykształcenia wyższego technicznego – inżynier budownictwa,

 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej,

 • co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zadaniami inwestycyjnymi w branży tramwajowej lub drogowej,

 • znajomości branży torowej tramwajowej,

 • prawa jazdy kat. B,

 • biegłej znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office, MS Project, AutoCad,

 • samodzielności oraz inicjatywy,

 • odpowiedzialności za powierzone zadania,

 • dyspozycyjności.

Kierownik robót

Opis stanowiska:

 • nadzorowanie jakości realizowanych robót,

 • nadzór nad podwykonawcami robót,

 • raportowanie wykonanych prac,

 • przegląd, kontrola i ocena dokumentacji technicznej,

 • koordynację pracy pracowników budowy,

 • zarządzanie harmonogramem inwestycji,

 • monitorowanie terminowości dostaw materiałów i ich kontrola.

Wymagania:

 • wykształcenia wyższego technicznego,

 • posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

 • doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót przy realizacji inwestycji miejskich tramwajowych

 • biegłej obsługi komputera oraz programów komputerowych, w szczególności Word, Excel, MS Project, AutoCad,

 • prawa jazdy kat. B,

 • samodzielności oraz inicjatywy,

 • odpowiedzialności za powierzone zadania,

 • dyspozycyjności – praca w delegacji.

Kierownik robót energetycznych

Opis stanowiska:

 • planowanie, kierowanie i nadzorowanie robót w zakresie instalacji i urządzeń tramwajowej sieci trakcyjnej,

 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP,

 • realizację robót zgodnie z zatwierdzonym budżetem,

 • sprawdzanie poprawności dokumentacji technicznej,

 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

 • rozliczanie robót z zamawiającym i podwykonawcami,

 • nadzór nad robotami realizowanymi przez podwykonawców.

Wymagania:

 • posiadania uprawnień bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego przy robotach związanych z budową tramwajowej sieci trakcyjnej jako kierownik robót / budowy,

 •  uprawnień SEP D i E,

 • samodzielności oraz inicjatywy,

 • odpowiedzialności za powierzone zadania,

 • dyspozycyjności – praca w delegacji, cała Polska

Inżynier budowy

Opis stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej kontraktu,

 • tworzenie operatów kolaudacyjnych, sporządzanie oraz aktualizację raportów rzeczowo-finansowych,

 • przygotowywanie protokołów robót zakrytych, eksploatacyjnych,

 • korespondencję z podwykonawcami,

 • przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom,

 • przygotowywanie zapytań ofertowych dla podwykonawców oraz danych do umów z podwykonawcami,

 • planowanie i zamawianie surowców niezbędnych do realizacji bieżącej produkcji,

 • dostosowywanie poziomu zapasów materiałów do potrzeb,

 • współpraca z dostawcami w zakresie terminowej realizacji dostaw.

Wymagania:

 • wykształcenia wyższego (preferowani absolwenci kierunku Budownictwo) lub studenci studiów zaocznych (kierunek budownictwo),

 • zainteresowania rozwojem w branży realizacji inwestycji tramwajowych,

 • znajomości przepisów, norm i warunków wykonania realizacji inwestycji tramwajowych - mile widziane,

 • posiadania odpowiedniej wiedzy technicznej oraz znajomości obowiązujących przepisów prawa,

 • umiejętności posługiwania się niezbędnymi narzędziami, metodami i technologiami,

 • umiejętności czytania i analizowania dokumentacji technicznej,

 • samodzielności i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

 • odpowiedzialności,

 • umiejętności interpersonalnych (współpraca z innymi osobami, - umiejętne komunikowanie się z pracownikami oraz klientami,

 • umiejętności nawiązywania kontaktów,  

 • znajomości MS Word i MS Excel, AutoCad/innych graficznych, 

 • znajomości kosztorysowania lub chęci pogłębiania wiedzy.

Robotnik torowy - Operator koparki

Opis stanowiska:

 • prace przy konserwacji i remontach torów tramwajowych,

 • obsługę koparki jednonaczyniowej II kl., koparko – ładowarki,

 • wykonywanie innych prac torowych w celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej torów tramwajowych.

Wymagania:

 • wykształcenia zasadniczego ,

 • prawa jazdy kat. B,

 • uprawnień do obsługi koparki jednonaczyniowej II kl., koparko – ładowarki

 • gotowości do pracy w delegacji,

 • mile widziane doświadczenie przy robotach torowych.

 • sumienności i odpowiedzialności,

 • umiejętności pracy w zespole,

 • prawa jazdy kat. C i E – mile widziane

Robotnik torowy - Spawacz

Opis stanowiska:

 • prace przy konserwacji i remontach torów tramwajowych,

 • obsługę koparki jednonaczyniowej II kl., koparko – ładowarki,

 • wykonywanie innych prac torowych w celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej torów tramwajowych.

Wymagania:

 • wykształcenia zasadniczego ,

 • prawa jazdy kat. B,

 • uprawnień do obsługi koparki - jednonaczyniowej II kl., koparko – ładowarki

 • gotowości do pracy w delegacji,

 • mile widziane doświadczenie przy robotach torowych.

 • sumienności i odpowiedzialności,

 • umiejętności pracy w zespole,

 • prawa jazdy kat. C i E – mile widziane

Spawacz termitowy

Opis stanowiska:

 • prace przy robotach torowych, konserwacji remontach torów,

 • spawanie terminowe szyn oraz napawanie,

 • wykonywanie innych prac torowych w celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej torów kolejowych i tramwajowych.

Wymagania:

 • wykształcenia zawodowego,

 • aktualnych uprawnień spawacza termitowego,

 • prawa jazdy kat. B,

 • sumienności i odpowiedzialności,

 • umiejętności pracy w zespole,

 • gotowości do pracy w delegacji.

Elektromonter sieci trakcyjnej

Opis stanowiska:

 • montaż trakcji tramwajowej,

 • prace ziemne przy budowie fundamentów trakcji tramwajowej,

 • montaż słupów trakcyjnych,

 • montaż urządzeń energetycznych trakcji tramwajowej.

Wymagania:

 • wykształcenia zasadniczego lub średniego,

 • posiadania uprawnień SEP E,  

 • dodatkowych uprawnień w zakresie: spawania, podnośników ruchomych, sygnalista przy robotach torowych, operator sprzętu budowlanego, kierownika pociągu – mile widziane,

 • prawa jazdy kat. B lub C – mile widziane,

 • gotowości do pracy w delegacji – warunek konieczny.

Majster ds. energetycznych

Opis stanowiska:

 • organizowanie prac na budowie zarówno ekip własnych jak i podwykonawców,

 • koordynowanie prac podległych pracowników,

 • nadzór nad powierzonym odcinkiem robót w zakresie instalacji i urządzeń kolejowej sieci trakcyjnej,

 • nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót,

 • odbiór jakościowy prac podwykonawców,

 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.

Wymagania:

 • wykształcenia kierunkowego, technicznego,

 • doświadczenia zawodowego przy robotach związanych z budową kolejowej sieci trakcyjnej,

 • umiejętności samodzielnej -organizacji pracy na budowie,

 • umiejętności czytania dokumentacji projektowej,

 • posiadania uprawnień SEP E i D,

 • prawa jazdy kat. B,

 • gotowości do pracy w delegacji – warunek konieczny,

 • zdolności do pracy na wysokości powyżej 3 m. - warunek konieczny,

 • odpowiedzialności za powierzone zadania,

 • inicjatywy oraz zaangażowania.

bottom of page